Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

pro prodej služby “Online návrh interiéru”

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup služby Online návrhu inteiriéru (dále také jako “Služba”) online formou přes webové rozhraní https://zitakosnarova.cz/.

2. Nákup Služby probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek  https://zitakosnarova.cz/ souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než návrh interiéru koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „OBJEDNÁVÁM s povinností platby“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I.Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II.Důležité pojmy (definice)
III.Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV.Cena Služby a platba
V.Dodací podmínky
VI.Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII.Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII.Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX.Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X.Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ
Prodávajícím je: Zita Košnarová
IČ: 87389134
S místem podnikání: Danihelkova 481, 533 51 Pardubice
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: +420608227706
Adresa pro doručování elektronické pošty: navrhy@zitakosnarova.cz
Číslo účtu: 2901799779/2010.

2. KUPUJÍCÍ
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://zitakosnarova.cz/ uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím objedná Službu Online návrh inteiréru. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává Službu přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS SLUŽBY
Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis Služby včetně uvedení toho, co obsahuje a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis, jak online návrh interiéru probíhá. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY
Pro objednání Služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. případně doručení (v případě Dárkového poukazu na Službu).

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM s povinností platby“.

IV. Cena Služby a platba

1. CENA SLUŽBY
Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena ONLINE NÁVRHU INTERIÉRU. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „OBJENDÁVÁM s povinností platby“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u jednotlivých místností pro online návrh interiéru v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu online návrh interiéru dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Službu dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY
Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽBY
Online návrh interiéru bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy. Dárkový poukaz na Online návrh interiéru bude zaslán elektronicky na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Dárkový poukaz je možné také zaslat vytištěný poštou. V případě, že zvolíte v objednávkovém formuláři možnost ZASLÁNÍ POŠTOU, bude vám Dárkový poukaz doručen na adresu, kterou jste zadali do objednávkového formuláře. Dárkový poukaz bude zaslán Českou poštou jako Obyčejné psaní (ekonomický způsob - jak deklaruje dopravce, doručí zpravidla nejpozději třetí pracovní den po dni podání ).

2. DODACÍ LHŮTA
Základní online návrh interiéru bude zaslán kupujícímu do jednoho měsíce od obdržení vyplněného dotazníku kupujícím. Pokud budete mít k Základnímu online návrhu připomínky, budou zapracované do Finálního online návrhu, který vám bude zaslán do 14 dní od obdržení vašich připomínek k Základnímu online návrhu. Připomínky je povinen kupující zaslat formou emailu na adresu navrhy@zitakosnarova.cz. Připomínkovat Základní online návrh interiéru je možné jedenkrát. Připomínkovat Finální online návrh není možné. V případě, že kupující chce Základní online návrh připomínkovat vícekrát nebo chce připomínkovat Finální online návrh, je toto individuálně zpoplatněno na zákadně inividuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím dle rozsahu úprav.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU
S ohledem na charakter produktu Online návrh interiéru nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. Náklady na dopravu jsou účtovány pouze v případě nákupu Dárkového poukazu na Online návrh intriréru při volbě ZASLÁNÍ POŠTOU v objednávkovém formuláři. V takovém případě je cena dopravy 45 Kč.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu Pdf, Word, Excel, Powerpoint apod. (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, Word, Excel, Powerpoint apod. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Jedná se o návh interiéru, je na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky dosáhnete při realizaci návrhu. Neodpovídám za realizaci návrhu.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy mohu začít poskytovat službu pouze s vaším výslovným souhlasem. Zároveň vás musí informovat o nutnosti uhradit poměrnou část ceny využité služby nebo o úplném pozbytí práva na odstoupení.

2. Zákon stanovuje výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory. Od smlouvy nelze odstoupit, jestliže jste výslovně souhlasili s poskytnutím služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a služba už byla kompletně využita.

V případě odstoupení od smlouvy mě prosím o odstoupení informujte elektronicky na navrhy@zitakosnarova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3. Uplatnění odstoupení od smlouvy formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na zita@zitakosnarova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

4. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

5. Je-li Vám společně se Službou poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel Služby odpovídáme za to, že Služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že Služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

- Služba odpovídá popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě,
- Služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutou formou.
- Služba je v odpovídajícím rozsahu, který prodávající uvádí,
- Služba se vztahuje k účelu, který prodávající uvádí,
- Služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

4. Jaká je záruční doba poskytované služby?
Poskytované Služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

5. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

6. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
- jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

7. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit v průběhu poskytování služby vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese navrhy@zitakosnarova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1.Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

4. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6. Tyto VOP jsou účinné od 11. 11. 2023.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Jméno: ……………
Adresa: ……………
telefon: ……………
Adresa pro doručování elektronické pošty: ……………

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte